Maija mēneša dievkalpojumi


           Maija mēnesis katoliskajā Baznīca tradicionāli tiek veltīts Vissvētākās Jaunavas Marijas godam, kad ticīgie pulcējas draudžu dievnamos vai pie Latgales ceļmalu krustiem, kur notiek Dievmātes godināšana. Baznīcās pēc vai pirms sv. Mises notiek maija mēneša dievkalpojumi, kuros tiek skaitītas lūgšanas un dziedāta Litānija Dievmātes godam, tiek uzstādīts publiskai pagodināšanai Vissvētākais Sakraments, ar kuru beigās tiek svētīti ticīgie.

Līdzīgi Latgalē pie ceļmalu krustiem ticīgie pulcējas vakaros, lai dziedātu dziesmas un Litāniju Vissvētākās Jaunavas Marijas godam. Tā ir skaista un sena Latgales novada katoļticīgo tradīcija šajā mēnesī apliecināt savu mīlestību Dievmātei, ticībā raidot savas lūgšanas kopā ar Mariju uz viņas Dēlu Jēzu Kristu. Jaunava Marija neaizēno sava Dēla godu un neaizvieto Viņa kultu, bet gan daudzus ved pie Jēzus kā mūsu garīgā Māte, kura rūpējas par savu garīgo bērnu pestīšanu, tādā veidā palīdzot Kristum mūsu atpestīšanas darbā. Dievmāte ir stipra mūsu Aizbildne pie Dieva, tādēļ tik daudzi miljoni ticīgo pasaulē viņu godina un lūdz viņas debesīgo aizbildniecību mūsu vajadzībās. Steigsimies pie Jaunavas Marijas, meklējot pie viņas patvērumu bēdās, jo viņa ir Bezvainīgā Jaunava, kas ir uzņemta debesīs un ir vistuvāk savam Dēlam Jēzum.

Ģimenes arī tiek aicinātas katru vakaru vienoties kopīgās lūgšanās Dievmātes godam, jo tur, kur ģimenes lūdzas kopā, tur veidojas Baznīcas šūniņas un tiek stiprinātas pašas ģimenes saites. Praktizēsim mūsu tautas skaistās kristīgās tradīcijas, lai nemazinātos ticības gars un neizzustu mūsu kristīgā identitāte.

P.S. Litāniju Vissvētākās Jaunavas Marijas godam var atrast sadaļā „Lūgšanas - Litānijas".

 

Vissirsnīgākie un vismīļākie sveicieni visām māmiņām un vecmāmiņām Mātes dienā, dāvājot viņām mūsu dvēseles krāšņākos lūgšanu ziedu klēpjus!!!

 

Kristus ir augšāmcēlies, Alleluja!

Dārgie tautieši Īrijā, Latvijā, Anglijā, Kanādā, Amerikā, Austrālijā, Itālijā un visās pasaules malās!

         Visus no sirds gribu sveikt šajos gaišajos un līksmajos Dieva Dēla Augšāmcelšanās svētkos un novēlēt mums visiem reāli augšāmcelties no visiem kritieniem – gan garīgiem, gan ekonomiskiem, lai mēs spētu ātrāk iziet no vispārējās krīzes, kas ir pārņēmusi praktiski visu pasauli. Kristus atnāca pirms diviem gadu tūkstošiem uz šo grēka un nāves pārmainīto pasauli, lai to restaurētu un visai radībai atgrieztu tās sākotnējo veidolu. Viņš uzņēmās izlabot Ādama un Ievas pirmdzimtā grēka vainu, ko viņi atteicās pat atzīt Paradīzes dārzā, par ko arī saņēma Dieva sodu: zaudēja garīgo un materiālo labklājību un kļuva mirstīgi. Zemes paradīze jeb labklājības un pārpilnības stāvoklis izbeidzās priekš visiem cilvēkiem visās paaudzēs, taču mūsu Radītājs un Tēvs nevēlējās cilvēka nāvi un mūžīgās ciešanas ellē, ko bija jau radījis sātans. Tādēļ Dievs deva cilvēkam otru iespēju būt laimīgam debesu paradīzē, izlabodams viņa vietā pielaisto kļūdu un atjaunodams visai cilvēcei Dieva bērnu tiesības, kuras zaudējām caur pirmdzimto grēku. Neaizmirsīsim, ka šī grēka pamatā bija lepnība, kas ir visu grēku un netikumu māte un sakne.
        Pirmā cilvēka vēlme būt Dieva vietā nav mazinājusies arī mūsu modernisma laikmetā, kad cilvēks labprāt grib saraut visas attiecības un saistības ar savu Radītāju un ieņemt vietu Dieva tronī. Mīlestības harmonija tika izjaukta caur mūsu pirmvecākiem, bet Jēzus Kristus to restaurēja caur savas bezgalīgās Mīlestības Upuri, ko Viņš salika uz krusta Lielajā Piektdienā par visiem grēciniekiem visās paaudzēs. Te parādās Debesu Tēva neizmērojamā Žēlsirdība pret cilvēkiem, kuru atpestīšanas labā Viņš nesaudzēja pat savu Viendzimušo Dēlu, kurš pieņēma cilvēcisko dabu un cieta mūsu vietā krusta nāvi, vissmagāko ciešanu sodu tā laika romiešu sodu sistēmā. Būdams nevainīgs, Kristus nomira vainīgās cilvēces vietā, izlīdzinādams Ādama grēku un atgriezdams mums visiem tiesības Dievu atkal saukt par Tēvu. Vēl vairāk – dievišķais Glābējs sagrāva mūžīgās Nāves un elles varu, kas turēja savos grēka valgos visu cilvēci. Caur savu augšāmcelšanos Kristus atgrieza mums mūžīgās dzīves dāvanu, ka bijām zaudējuši. Kaut arī laicīgais sods – cilvēka miesas nāve – palika, tomēr tika nocelts mūžīgais sods – mūžīgā nāve. Kristus mirusī Miesa tika pārveidota Viņa augšāmcelšanās brīdī. Arī mūsu nākamās augšāmcelšanās brīdī Dievs mums dāvās jaunu miesu, kas būs pēc Kristus Augšāmcelšanās godības apstarotās Miesas parauga. Šo lielo noslēpumu cilvēciskais prāts nav spējīgs aptvert, tāpēc tas vienmēr paliks mūsu ticības pamatnoslēpums, ko tikai ticībā spējam pieņemt. Jāpiebilst, ka nedrīkst šo augšāmcelšanās noslēpumu jaukt ar iedomāto reinkarnācijas ideju, jo Dievs mūs katru ir radījis individuāli kā oriģinālo būtni, nevis kserokopiju. Un Jēzus ir izlējis savas Visdārgās Asinis par katru no mums, dāvājot arī personīgo atpestīšanu katram indivīdam, kurš to ir pieņēmis. Ja mēs ticam, ka Dievs mūs ir radījis no nekā, tad ticībā arī pieņemam, ka Viņš spēs Augšāmcelšanās brīdī jeb Pastarā dienā dāvāt jaunu miesu cilvēka dvēselei, kas ir nemirstīga. Svinot Kristus Augšāmcelšanās svētkus, kristieši svin reizē arī savas nākamās augšāmcelšanās svētkus, kurus gaida atnākam laiku beigās. Tas ir viens no šo vislielāko kristiešu ticības svētku – Lieldienu svinību objektiem.

         Bet ikgadēji Lieldienu svētkos ticīgie tiek aicināti ar prieku svinēt Kristus uzvaru pār nāvi un pāreju no Nāves un Dzīvību, kas notiek Pashas svētajā naktī. Baznīca, kas ir Kristus iemīļotā Līgava, Lieldienu naktī cieši vienojas un ir solidāra ar savu debesīgo Līgavaini – Kristu cīņā ar Sātanu un Nāvi un ļoti priecājas par Pestītāja lielo triumfu – Līgavaiņa spīdošo uzvaru pār mūžseno cilvēces un Dieva ienaidnieku – elli, grēku un nāvi. Visiem kristiešiem tie ir liela prieka un sirsnīgas pateicības Jēzum svētki, kuros viņi tiek aicināti neaizmirst Pestītāja milzīgo Mīlestības Upuri, ko Kristus veica cilvēces labā. Tādēļ būtu ļoti skumīgi, ja šie visnozīmīgākie ticības svētki ļoti daudziem kristiešiem aprobežotos tikai ar Lieldienu olu krāsošanu un „olu kaujām”, šūpolēm, ar laicīgām izpriecām pie dabas vai svētku galda, ieviešot pagāniskus un māņticības elementus tajos. Kristus Dzimšanas svētki un Adventa laiks ir jau pilnībā aprīti caur biznesu un peļņas darījumiem. Nedrīkstam upurēt šim dēmonam arī Dieva Dēla Augšāmcelšanās svētkus, tāpēc aicinu visus kristiešus un labas gribas cilvēkus tos svinēt kristīgā veidā kopā ar Baznīcu, piedaloties svinīgajos dievkalpojumos un pieņemot savās no grēkiem attīrītajās dvēselēs Pestītāju. Tad mūsu prieks būs līdzīgs Kristus mācekļu priekam. Tad varēsim arī cerēt saņemt Kunga svētību mūsu ģimenēm, darbiem, tautām, ja palīdzēsim uzturēt Kristus atjaunoto Mīlestības harmoniju pasaulē ar savu cēlo kristieša paraugu.

       Lai Kristus Uzvaras spēks dāvā izturību un drosmi visiem slimajiem, vecajiem, vientuļajiem un vājajiem tautiešiem nest savu ciešanu un slimību krustu uzticībā un paļāvībā uz Kungu! Lai mīlestība izspiež naidu ievainotajās sirdīs un dod spēkus piedot visiem pāridarītājiem! Bet visiem materiālajās grūtībās nonākušajiem un darbu zaudējušajiem gribu novēlēt nekrist izmisumā un bezcerībā – atdosim Jēzum visas mūsu laicīgās dzīves problēmas un stipri paļausimies lūgšanās uz Viņa atbildi! Dievs Jūs visus mīl – priecāsimies par to kā Viņa patiesie bērni un būsim uzticīgi Debesu Tēva gribas pildītāji virs zemes, tad arī mūsu prieks debesīs būs mūžīgo Lieldienu prieks!!! Lai Augšāmcelšanās Gaisma apstaro visu drūmo siržu tumsības un ļauj dvēselei priecāties Kristus mācekļu priekā par Pestītāja dāvāto mūžīgās dzīves dāvanu! Izturību visos dzīves pārbaudījumos un paļāvību uz Kungu visās grūtībās, vairojot savu ticību Lieldienu brīnumam! Saglabāsim savu kristīgo un latvisko identitāti, nezaudējot ticību arī savas tautas gaišākai nākotnei, kaut arī tik daudz tumšu mākoņu ir pie mūsu mīļās Dzimtenes debesīm patreiz. Tomēr vienreiz arī tur atspīdēs tautas augšāmcelšanās gaismas stars. Turaties un esiet uzticīgi Kristum un Viņa Baznīcai! Lai augšāmcēlies Kristus Jūs sargā un svētī! Vēlreiz visiem priecīgus un mierpilnus Kristus Augšāmcelšanās svētkus, ko lai pavada šis Lieldienu laika kristiešu sveiciens:

Kristus ir augšāmcēlies! – Patiesi ir augšāmcēlies!

Patiesā cieņā un lūgšanu piemiņā:

priesteris Andris Solims

 

25. maijā tiek svinēti Kunga Debeskāpšanas svētki, kuri Latvijas baznīcā tiek svinēti 40. dienā pēc Kristus Augšāmcelšanās, bet Rietumos tie tiek pārcelti uz nākamo svētdienu, proti, 28. maiju.

       Kristus pēc savas Augšāmcelšanās uzturējās savu apustuļu un mācekļu vidū vēl 40 dienas, lai pabeigtu viņu sagatavošanu patstāvīgai darbībai Jēzus dibinātajā Baznīcā, kas dzima Vasarsvētkos, kuros Svētais Gars nonāca pār apustuļiem - redzamo Baznīcas pamatu, uz kura tālāk turpinās šī pestīšanas institūcijas būve. Pestītājs izskaidroja saviem vietniekiem virs zemes šīs Baznīcas struktūru, nozīmējot sv. Pēteri kā vecāko starp apustuļiem, līdz ar to izveidojot arī konkrētu Baznīcas hierarhiju, kas veiksmīgi darbojas jau gandrīz 2000 gadus. Tieši pēc Augšāmcelšanās notika Pētera trīskārtējā Kristus apliecināšana, kuru viņš bija trīsreiz aizliedzies Lielās Ceturtdienas naktī Jēzus tiesas laikā Augstā priestera padomes priekšā. Tad Kristus arī viņu nozīmēja par savu redzamo vietnieku kā pirmo starp brāļiem apustulātā, iedibinot "Pāvesta primātu": "Un es tev došu debesu valstības atslēgas. Ko tu sasiesi virs zemes, tas tiks sasiets arī debesīs. Un ko tu atraisīsi virs zemes, tas tiks atraisīts arī debesīs." Tāpēc 40 dienu laiks, ko Kristus pavadīja redzamā veidā virs zemes, ir svarīgs Baznīcas formācijas laiks apustuļu kopienā, kurā dzima Baznīca kā "viena, svēta, katoliska un apustuliska".

       Atstājis pēdējos norādījumus Baznīcas administrēšanā, Pestītājs redzamā veidā uzkāpa debesīs, kur Viņš sēž Dieva Dēla godībā pie Tēva labās rokas un pārvalda pasauli no sava krusta troņa. Jēzus cilvēciskā daba neizzuda pēc Viņa nāves, tā paliek ar Kristu arī debesu godībā, jo Viņš arvien paliek vienīgais visaugstais cilvēces Glābējs un Starpnieks starp Tēvu debesīs, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos Pastardienā. Tā būs Kristus parūzija - Viņa otrreizējā atnākšana virs zemes visvarenā Valdnieka un Tiesneša personā. Tad arī noslēgsies mūsu Atpestīšanas laiks - trešais lielais laika cikls Dieva lielajā radīšanas darbā. Tādējādi Kunga Debeskāpšanas svētki dziļi sasaucas ar Dieva Dēla parūziju un mūsu visu tik ilgi gaidīto augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvi atjaunotajā Dieva bērnu godībā atjaunajā zemē.

 

Lūgums palīdzēt nostiprināt Lielvārdes katoļticīgo dievnama pamatus!

       Lielvārdes katoļticīgo draudzes jaunais dievnams ir iesvētīts tikai 1992. gadā un ir uzcelts vecā dievnama vietā pie katoļu kapiem Meža ielā 18. Tas atrodas uz uzkalna, kurā no trijām pusēm tika veikts uzbērums. Diemžēl dievnama būves darbi tika veikti ļoti pavirši, bez pienācīgā būvuzrauga un neievērojot vajadzīgās tehnoloģijas normas. Pamati ir ielikti uz neblietētās uzbēruma zemes, pat bez šķembām apakšā, bez armatūras, kas tos sasaistītu kopā, bez pamatu paplašinājuma pēdas. Ātros tempos uz jaunajiem pamatiem no ķieģeļiem tika uzcelta baznīca ar torni, kas deva zināmu slodzi uz pamatiem un uzbērumu. Paejot 23 gadiem pēc dievnama pabeigšanas, atklājās, ka tā pamati ir sākuši manāmi sēsties uz leju, radot neskaitāmas lielas plaisas dievnama iekšpuses sienās un dažas lielas plaisas arī ārsienās. Iekšējā labā siena jau ir atdalījusies no blakus sienas ar 2 pirkstu platumā vertikālo plaisu visā sienas augstumā. Fasādes labās puses stūris ir nosēdies 4 pirkstu platumā, sašķeļot arkveidīgo logu un sienu ar diagonālo plaisu līdz pat pamatiem.

      Līdz ar to dievnams atrodas bēdīgā, ja neteikt kritiskā stāvoklī, kas ar laiku var kļūt pat nedrošs tā apmeklētājiem. Ir veikta ēkas detalizēta apsekošana un ir izdots sertificētās SIA „Būvkonsultants” „Būves tehniskās apsekošanas atzinums”, saskaņā ar kuru ir jāveic neatliekami ēkas pamatu un sienu nostiprinājuma darbi. Taču šo darbu izmaksas saskaņā ar piestādīto tāmi sastāda 50000 Eur, bet tādu summu mazā katoļticīgo draudze nekad nespēs savākt. Tāpēc tā griežas ar lielu lūgumu pēc palīdzības pie katra labas gribas cilvēka, kas varētu atbalstīt šo cēlo mērķi saglabāt ārēji skaisto dievnamu no sabrukšanas. Draudze lūdzas par visiem tās labdariem un ziedotājiem un būs pateicīga par katru, kaut nelielo ziedojumu, ko var nodot personīgi dievnamā prāvestam Andrim Solimam (mob. 2985576829855768) vai ieskaitīt draudzes kontā:

Lielvārdes Romas katoļu draudze

Meža iela 18

Lielvārde, LV-5070

Reģ. Nr. 90001080360

SEB Banka

Konta nr.: LV05UNLA0050005798451

Lielvārdes Romas katoļu draudzes prāvests:

Andris Solims

 

08.12.2015. Latvijā tika palaista ēterā jauna katoļu radiostacija Radio Maria Latvija, kas translē dažādus raidījumus (lūgšanas, dziesmas, Sv. Misi, specifiskus raidījumus utt.) 24 stundas diennaktī:

FM frekvencēs: Rīgas rajonā - 97,3

Liepājas rajonā - 97,1

Krāslavas rajonā - 97

internetā:
 http://rml.lv

Nospied: Listen

 Ienāc paklausīties!!!

 

Mīļie tautieši, dārgie draugi!

      Dievs ir ļoti labs un žēlsirdīgs! Viņa Apredzībā esmu atgriezies mīļajā Dzimtenē un saņēmis Rīgas arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča nominātu apkalpot vienu gadu Lielvārdes draudzi Ogres rajonā kā administrators. Pagaidām klāt ir vēl 4 mazas apkalpošanas vietas: Madliena (kur biju kādreiz kalpojis 1995. gadā), Krape, Ķeipene un Jumprava. Tajās vietās dievkalpojumi notiek reizi mēnesī. Pateicība Kungam par šo kalpošanas iespēju!!! Alleluja!

       Jūlija mēnesis bija mana atvaļinājuma laiks, kuru svētīgi izmantoju, lai dotos uz Pasaules Jauniešu dienām Rio de Janeiro, kuras tur notika no 23. - 28. jūlijam. Uz pāvesta Franciska dievkalpojumiem Rio bija ieradušies ap 3,5 miljoni jauniešu un svētceļnieku no visas pasaules malām. Arī no Latvijas bija ap 30 cilvēku grupa, kas turējās kopā un piedalījās katehēzēs un svētajās misēs latviešu valodā. Rio ir ļoti skaista pasaulslavena kūrortvieta ar brīnišķīgo panorāmu un Copacabana plūdmali, kas ir 4 km gara un ietvēra šo milzīgo jauniešu pūli pāvesta vadītajos dievkalpojumos. Brazīlijā tagad ir ziema, kaut ārā ir 25 grādi un var pat peldēties Atlantijas okeānā. Tomēr stiprā lietus dēļ paredzētais laukums Campus Fidei priekš pāvesta noslēguma dievkalpojumiem 27.-28. jūlijā pārvērtās par purvu, kurā nebija iespējams atrasties. Tāpēc nācās pārcelt visus pasākumus un dievkalpojumus atpakaļ uz pilsētas centru Rio de Janeiro, proti, uz Kopakabanas plūdmali. Un tas bija liels prieks visiem jauniešiem un svētceļniekiem, jo mums nevajadzēja doties ārpus pilsētas 70 km un vēl soļot kājām 14 km līdz tam purvainam laukumam, uz kura bija paredzēts arī gulēt pa nakti no sestdienas viģīlijas uz svētdienu... Nav ļaunuma bez labuma! Mūsu latviešu grupa dzīvoja pie Nossa Senhora do Brazil (Brazīlijas Mūsu Kundzes) draudzes locekļiem mājās. Tā rajons saucās Urca, kas atrodas 30-40 minūšu attālumā no Kopakabanas plūdmales, kur devāmies kājām. Tā arī bija ļoti liela privilēģija latviešiem un žēlastība no Kunga. Draudzes locekļi mūs ļoti sirsnīgi uzņēma un rūpējās par mums, lai mums būtu ērti un interesanti Brazīlijā.

      Ļoti iespaidīgs ir vispasaules slavenais kalns Corcovado ar Kristus Karaļa 30 metru augsto statuju, ko var redzēt pa lielu attālumu arī par naktī, kad statuja ir stipri izgaismota. Pestītājs ar izstieptām uz sāniem rokām sveic Rio de Janeiro (tulkojumā: Janvāra upe) visus svētceļniekus un tūristus no visas pasaules malām. Tajā 710 metrus austajā kalnā ved ar speciāliem mikrobusiņiem vai motocikliem, bet var kāpt kalnā zināmu posmu arī kājām. Diemžēl piekļuve ir pilnībā komercializēta. Toties skats no augšienes skaidrā laikā ir apburošs. Noteikti to var salīdzināt ar Tabora kalnu, kur notika Kristus Pārveidošanās 3 apustuļu priekšā (šos svētkus svinam 6. augustā). Otrs slavens kalns ir Cukurkalns, kas sastāv no diviem dažāda augstuma pakalniem ap 400 metru augstiem. Tur var uzbraukt ar vagoniņiem vai arī uzkāpt kājām vienā no pakalniem. Vasarā, kas Rio ir janvārī, februārī un mārtā, ir pāri 40 grādiem karstums un tveice, jo ir daudz ūdeņu apkārt. Tāpēc vietējiem iedzīvotājiem, kuri praktiski nerunā nevienā svešvalodā, pat spāniski, ziemas laiks šķiet auksts (19-25 grādi plusos)...

      Man ceļā uz Rio de Janeiro bija jālido caur New York, tādēļ bija iespēja apskatīt arī skaisto debeskrāpju monstru pilsētu ar iespaidīgajiem daudzstāvu namiem un milzīgiem reklāmu logiem. Stiprais karsums pāri 36 grādiem lika sajust arī ielu smaku, kas radīja zināmu pārsteigumu. Bet vēl lielāks pārsteigums bija, kad ļoti grūti varēja atrast New Yorkā saldējumu veikalus! :)) Slavenā Sv. Patrika katedrāle diemžēl atrodas restaurācijā, tomēr arī tur varēju nocelebrēt latviski sv. Misi un koncelebrēt angliski. Amerikāņi atstāja ļoti labu iespaidu kā laipni un izpalīdzīgi cilvēki, nesavtīgi un dāsni (pašam pat brīnums par to!). No sirds pateicos Andreja Saulīša kungam ar kundzi Ketiju par laipno uzņemšanu savās mājās. Protams, arī brazīlieši neatpalika viesmīlībā, kaut ar tiem saprasties nācās trijās valodās: spāņu-angļu-itāļu, no kā varētu izveidot savu "esperanto" valodas paveidu... :)) Mīļš paldies Elizabetei un Hyltonam par viesmīlību un rūpēm par mani un citiem latviešiem no grupiņas.

      Rio de Janeiro ir apglabāts latviešu jezuītu tēvs Staņislavs Ladusāns, pie kura apbedījuma kriptas sv. Ignācija no Lojolas baznīcā aiz galvenā altāra mūsu latviešu grupiņa lūdzās viņa nāves 20. gadadienā 25.07. Seminārists Rodions nolasīja veselu referātu par tēva Ladusāna izcilo devumu filosofijā, sevišķi gnozeoloģijā, par kuras svarīgo pamatlicēju viņš tiek uzskatīts pasaulē.

     Vēl viens ļoti skaist svētceļojums latviešiem bija uz Aparecida Dievmātes lielāko svētnīcu Brazīlijā, kas būtu kā mūsu 3 Aglonas bazilikas un laukumi kopā. Iespaidīgs ir izveidots Betlēmes ansamblis vienā no uzkalniem. Tur par visu ir ļot labi padomāts un pārdomāts, lai svētceļnieki justos komfortabli un priecīgi. Pati Aparesidas Dievmātes melnā statujiņa ir kādus 40 cm augsta, kuru kādreiz vietējie zvejnieki izzvejoja un tajā vietā uzcēla Dievmātes kapelu, bet vēlāk, kad sākās tajā vietā vairāki brīnumi, uzcēla dienvamu. Daudzo svētceļnieku dēļ nācās uzcelt pavisam jaunu, milzīgu svētvietas ansambli ar milzīgiem laukumiem visās pusēs. Interesanti bija redzēt bazilikas pakštelpās daudzos pateicības devocionālos ķermeņa locekļus no vaska - galvas, kājas, rokas, sirdis... Tos cilvēki pateicībā par saņemto dziedināšanu dāvināja bazilikai. Visi griesti tajās telpās arī ir izlīmēti ar dziedināto fotogrāfijām. Iespaids palika ļoti labs. Mūsu grupiņa tur nocelebrēja latviski sv. Misi.

     Ļoti skaista daba ir Brazīlijā, pat varēja redzēt pa ielām un kalniņiem savvaļā klaiņojošos mazos pērtiķus "mokos". Liela ir augļu izvēle, nav brīnums, ka tiem pērtiķīšiem ir viegla dzīve savvaļā pilsētās.

     Esmu ļoti gandarīts par šo žēlastību un lietderīgi izmantoto atvaļinājuma laiku pēc manas Misijas 5 gadu kalpošanas noslēguma Īrijā. Pateicos par to Dievam veiktajā svētceļojumā uz Milānu un Romu sv. Jāņa Kristītāja un apustuļu Pētera un Pāvila svētkos. Milānas Doms ir vienreizēji apburošs ar savu fasādi - to iesaku visiem apmeklēt, kad būsiet Milānā. Un noteikti uzbrauciet uz Doma jumta, no kurienes var redzēt visu Milānu. Netālu esošajā sv. Ambrozija baznīcā lūdzos pie Milānas diecēzes un rita dibinātāja sv. Ambrozija un mocekļu Ģervāzija un Protāzija relikvijām. Milānas Doma kriptās atrodas piemiņas vieta, kur sv. Ambrozijs nokristīja jaunkonvertēto Augustīnu, kur kļuva vēlāk par izcilāko pasaules kristīgo filosofu sv. Augustīnu. Apciemoju arī Monzas Domu Jāņa Kristītāja svētkos, kurš ir pilsētas aizbildnis. Savukārt sv. Pētera bazilikā 29.06. man bija laime dabūt biļeti dalīt sv. Komūniju pāvesta Franciska vadītajā misē, kurā viņš pasniedza palijas 34 jaunnozīmētiem arhibīskapiem-metropolītiem. Tādēļ varēju redzēt pāvestu tikai dažu metru attālumā pie altāra.

      Bet nu atvaļinājums ir beidzies, un tagad mani gaida jauns darba cēliens Lielvārdē, kuras dievnams atrodas kādus 3 km no dzelzceļa stacijas un pilsētas centra netālu no kapsētas. Būšu priecīgs, ja kāds no draugiem mani apciemos, braucot garām no Rīgas vai ceļā uz Latgali. Dzīvošu draudzes mājā pie baznīcas Lielvārdē, Meža ielā 18. Mans LV mob. ir +371 29855768. Ja kas grib mani sazvanīt no Īrijas, tad, lūdzu, zvaniet uz šo LV mobilo. Bet vienmēr būšu pieejams arī Skype, ja tikai būs labs interneta pieslēgums.

      Sūtu visiem maniem mīļajiem tautiešiem un draugiem Īrijā vissirsnīgākos sveicienus un Dievpalīga vēlējumus. Ieprieciniet mani ar savām labām ziņām, ka turaties pie ticības un ejat uz vietējo īru draudžu dievkalpojumiem svētdienās un svētkos. Turaties un neizšķīstiet materiālismā! Lai Dievs un Aglonas Dievmāte jūs sargā un svētī visos jūsu dzīves soļos un ikdienas gaitās, palīdzot pārvarēt visas sadzīves grūtības! Lūdzos par jums, bet jūs lūdzaties par mani! Tā mēs paliksim garā vienoti lūgšanās.

Dievs, svētī Latviju un tautiešus visā pasaulē!

priesteris Andris Solims

 

Lai ir slavēts Jēzus Kristus!

Mīļie tautieši Īrijā!

       Diemžēl šis ir pēdējais rakstiņš par Latvijas katoļticīgo Misiju Īrijā (=LKMI), jo Dublinas arhidiecēzes vadība ir nolēmusi slēgt mūsu Misiju šī gada jūnijā. Jau notiek atvadu dievkalpojumi visās mūsu kalpošanas vietās, nu ir palicis vēl tikai pēdējais dievkalpojums Rušā, kur tas bija arī pats pirmais 11.05.2008, un jūlijā man ir jāatstāj šī Zaļā sala un jāatgriežas Latvijā pēc pieciem Īrijā nokalpotajiem gadiem. Pamatiemesls šādam lēmumam no Dublinas arhibīskapa Kūrijas darbinieku puses ir lielā finansu krīze, kas ir skārusi arī Īrijas baznīcu šajos ekonomiskās krīzes laikos. Nesamērīgi lielie izdevumi mūsu Misijas uzturēšanai, kas pārsniedz 30 000 Euro gadā, dod zināmu skaidrojumu, ka skaitliski tik maza latviešu katoļticīgo Misija ir nerentabla priekš īriem un ir par lielu apgrūtinājumu, par cik visus izdevumus tās uzturēšanā sedz tikai Dublinas arhidiecēze. Protams, arī nelielais latviešu ticīgo apmeklētāju skaits tika ņemts vērā, slēdzot ciet LKMI. Diemžēl arī skaitliski daudz lielāku rumēņu grieķu-katoļu misiju slēdza ciet. Ko tur var piebilst vai protestēt, ir jābūt pateicīgiem īru baznīcai par tik lielu pretīmnākšanu un atbalstu visu šo piecu gadu garumā. Un te gribu izteikt vislielāku pateicību Dublinas arhibīskapam Diarmuid Martin par to, ka viņš mani laipni uzņēma piecus gadus atpakaļ un sniedza gan materiālu, gan garīgu palīdzību man un mūsu Misijai. Tā bija liela privilēģija un Dieva žēlastība tik mazai latviešu kopienai trimdā lūgties dzimtajā valodā un regulāri vienreiz mēnesī svinēt latviešu dievkalpojumus četrās vai pat piecās vietās Īrijā. Diemžēl ļoti daudzi tautieši nenovērtēja tādu dāvanu un neizmantoja doto iespēju pulcēties uz latviešu dievkalpojumiem, dodot priekšroku laicīgajām vajadzībām.

          Tomēr gribu atcerēties pozitīvi šos piecus nokalpotos gadus Īrijā kā Dieva doto man pārbaudījuma laiku, lai iepazītu labāk priestera – misionāra dzīvi un kalpošanu svešā zemē, kur šis kalpošanas veids ir pavisam savādāks nekā tradicionālajā draudzē Latvijā. Priestera dzīve ir praktiski līdzīga karavīra dzīvei, un viņš tiek sūtīts kalpot Dievam un cilvēkiem tur, kur viņš ir visvairāk vajadzīgs. (Alegoriski es mēdzu šeit piebilst: vai  arī tur, kur ir vismazāk kaitīgs..J) 2008. gadā Īrijā vairāki latviešu katoļticīgie imigranti, kuri šeit dzīvoja un strādāja jau vairākus gadus, lūdza Latvijas baznīcas vadībai atsūtīt priesteri viņu garīgo vajadzību apkalpošanai. Tāds lūgums beigās tika ņemts vērā, un Rīgas arhibīskaps mani nozīmēja par Īrijā dzīvojošo Latvijas katoļticīgo kapelānu. Pirms manas kalpošanas daži priesteri no Romas un Latvijas pāris reizes gadā atlidoja uz Īriju, lai sniegtu tautiešiem garīgos pakalpojumus. Bet ar 2008. gada 11. maiju tika dibināta LKMI, caur kuru ir izgājuši vairāk kā 400 tautieši, kuri kaut reizi bija atbraukuši uz latviešu dievkalpojumiem. Tika apzināti tautieši, un šeit gribu pateikties arī vietējiem masmēdijiem: avīzei „Sveiks!”, portālam „baltic-Ireland” un avīzei „Info Centr”. Pamazām arvien vairāk tautiešu parādījās latviešu dievkalpojumos Dublinā, Rušā, Droghedā, Limerikā un Corkā. Ar laiku radās iespēja kaut pāris reizes gadā apkalpot arī tautiešus Roscrea. Daudz kas paliek atmiņā un sirdī no šī kalpošanas laika, kas raksturojas gan ar prieku par tiem tautiešiem, kuri atsaucās un sāka piekopt kristieša cienīgu dzīvi, daudzmaz regulāri piedaloties mūsu Misijas un vietējās īru baznīcas dzīvē, gan ir bijušas arī sirdssāpes par tiem daudzajiem vienaldzīgajiem, kuri atkrita no ticības Dievam un pārstāja rūpēties par savu garīgo dzīvi. Lielāku kalpošanas laiku esmu veltījis tautiešu garīgajai izglītošanai un apmācībām katehēzes nodarbībās caur Skype, kas šajos apstākļos kļuva par lielisku evaņģelizācijas līdzekli. Daudzi jauni cilvēki tika sagatavoti uz kristībām, iesvētībām, laulībām un Iestiprināšanas sakramentu. Bija iespēja pa skype izrunāt tautiešu samilzušās problēmas, palīdzēt tiem ar padomu, kopā palūgties un uzturēt kontaktus. Tādējādi mans vecais labais dators gandrīz vienmēr bija ieslēgts dienu un nakti visu piecu gadu garumā, lai cilvēki varētu ar mani sakontaktēties  vienmēr, arī pat tad, kad biju brīvlaikā Latvijā vai kur citur. Neviļus esmu gandrīz kļuvis par skype cilvēku! J Un tieši sajūta būt kādam vajadzīgam un noderīgam šeit deva man vislielāku gandarījumu šajā kalpošanā. Gribu uzsvērt, ka iespēja palīdzēt kādam tautietim atrast Dievu un tuvināties Jēzum šajā materiālisma drudža pārņemtajā zemē attaisnoja mūsu Misijas klātbūtni Īrijā.

        Atskatoties uz LKMI darbību, es varētu to raksturot kā pārejas institūciju, kuras mērķis bija sagatavot un ievadīt no Latvijas emigrējušos tautiešus integrācijai vietējā īru baznīcā. Savā ziņā priekš vairākiem Misija kļuva kā tramplīns, lai no tā atspertos lēcienam tālākajā dzīvē jaunajos trimdas apstākļos. Manā skatījumā Misijai bija zināma loma palīdzēt vairākām ģimenēm aklimatizēties un pieņemt vietējo baznīcu, pierast pie regulāras garīgās dzīves praktizēšanas arī svešumā, kur pirmajā vietā valda stingra darba diktatūra un verdzība. Personīgi es centos saglabāt un izkopt mūsu latviskās tradīcijas katoliskajā Baznīcā, lai ticīgie saglabātu to gara mantojumu, kas ir cildens un dārgs ticīgajiem Dzimtenē.

       Jaunā paaudze bieži vairs nezina mūsu ticības tradīcijas Latvijā un tai ir sveša arī ticības kultūra, tāpēc centos mācīt jauniešiem saprast, zināt un izkopt šīs garīgās vērtības, lai bērni ģimenēs saņemtu pareizu kristīgu audzināšanu. Ir ļoti viegli pierast dzert īru bāros un asimilēties ar tiem sliktākajiem vietējās sabiedrības elementiem. Nav brīnums, ja daudziem latviešiem sirdīs nav ielikta vecāku piemēra sniegtā ticība un mīlestība uz Dievu un līdzcilvēkiem, tad to vietu ieņem sliktās lietas un tendence tikai pēc materiālām vērtībām. Misijas nodoms bija saglabāt tautiešos ticības saiti ar Latvijas baznīcu, lai viņi šeit neizšķīstu materiālismā un nepazaudētu savu ticības garu. Tāpēc latviešu dievkalpojumi ļoti atšķīrās no īru dievkalpojumiem gan garumā, gan krāšņumā. Cilvēki, protams, ir ļoti dažādi, ar dažādām uztverēm. Gribētu piebilst, kad visiem izdabāt nekad nebūs iespējams, tāpēc tā nebija mana prioritāte. Tie ticīgie, kuri atvērās uz Dieva vārdu un meklēja ciešāku kontaktu ar Kungu, tie to atrada mūsu Misijas dievkalpojumos, gūstot prieku un garīgo stiprinājumu svētku atmosfērā, kuru kuplināja mūsu mazā ansambļa sirsnīgie un skaistie daudzbalsīgie dziedājumi. Mācījāmies jaunas dziesmas un Mises, lai katrs dievkalpojums būtu kā svētki Dieva godam. Man ir prieks par tiem ticīgajiem, kuri brauca uz mūsu dievkalpojumiem Jēzus dēļ, nevis priestera dotību dēļ. Tādēļ viņiem it sevišķi gribu pateikties no sirds. Liels iepriecinājums bija mani aktīvie palīgi, kuri regulāri piedalījās dievkalpojumos un kalpoja draudzēs, neskatoties, ka vajadzēja noņemties ar saviem vairākiem mazajiem draugiem, kuri tomēr nekļuva vecākiem par šķērsli piedalīties ar visu ģimeni dievkalpojumos. Bija gandarījums, ka pat vairāki īri apbrīnoja latviešu dievkalpojumu svinīgumu un dievbijīgo atmosfēru. Viens īru ticīgais pat no Dublinas speciāli atbrauca uz atvadu dievalpojumu Droghedā, jo bija uzrunāts sirdī caur iepriekšējo latviešu dievkalpojumu Dublinā. Tā bija zināma skaista ticības liecība no mūsu Misijas puses, par ko man arī liels gandarījums, jo LKMI pārstāvēja Latvijas katoļticīgo Baznīcu Īrijā.

       Atvadoties no mūsu Misijas locekļiem, varēju dzirdēt daudzus labus pateicības vārdus, taču arī bažas par viņu tālāko ticības likteni. Gribu teikt, mīļie draugi, ka Baznīca un priesteri ir liels atbalsts ticīgo garīgajā dzīvē, taču no jums pašiem būs atkarīgs, vai jūs gribēsiet turpināt uzturēt savas tuvās attiecības ar Kungu Dievu. Kā jau to vairākkārt biju uzsvēris, mūsu Misijas nodoms bija palīdzēt integrēties īru vietējā baznīcā. Nu šis brīdis ir pienācis, kad ir jāsper droši savi soļi šīs zemes dievnamos, kur jūs gaida tādi paši ticības brāļi un māsas, nevis naidīgi noskaņoti svešinieki. Zinu, ka īri ir ļoti laipni un vienmēr ar prieku aicina savos dievnamos visus ārzemju ticīgos, jo ticam un pielūdzam vienu un to pašu Kungu. Nebaidieties un ejiet droši pie Jēzus, Viņš ir galvenais ikvienā dievnamā, ikvienā tautā, ikvienā baznīcā, kas ir vienota. Turaties pie Kristus, un jūs nepazudīsiet! Tā ir mana atbilde un iedrošinājums – ko darīt tālāk pēc LKMI darbības noslēguma.

       Ja būs labvēlīgi apstākļi un svētība no Īrijas baznīcas vadības puses, lūgšu bīskapiem iespēju atļaut kaut pāris reizes gadā nosvinēt latviešu dievkalpojumus Īrijā no Latvijas atlidojušiem priesteriem, lai sniegtu iespēju izsūdzēt grēkus tiem tautiešiem, kuriem paliek zināmas grūtības ar angļu valodu. Protams, ja tāda atļauja tiks dota, un man būtu dota tāda iespēja kādreiz šeit atlidot svinēt šādus dievkalpojumus, to darīšu ar lielu prieku, jo te tomēr palika man vairāki mīļi cilvēki, ar kuriem daudz pārdzīvots kopā. Un šie cilvēki arī ir priekš manis vislielākā vērtība, kuras dēļ devos piecus gadus atpakaļ uz skaisto Īrijas salu.

        Gribu pateikt visiem maniem draugiem Īrijā – paldies, ka esat bijuši un paliksiet manā dzīvē kā draugi, par kuriem turpināšu lūgties un atbalstīt ar savu garīgo padomu arī turpmāk. Jūs paliekat arvien mani garīgie bērni, kurus mīlu un par kuriem priecāšos arī turpmāk, sazinoties ar jums, ja tikai paši to vēlēsieties – mans skype būs vienmēr jūsu rīcībā! J

      Sirsnīgs paldies arī St. John’s Priory augustīniešu tēvu kopienai pie John’s Lane Church Dublinā uz Thomas Street, kur piecus gadus jūtos kā viņu kopienas loceklis – pieņemts un atbalstīts kā savējais. Sevišķi liels paldies prioram tēvam Tony Egan par tēvišķīgu atbalstu un iedrošinājumu kalpot šeit arī īru draudzei angļu valodā.

      Visiem tautiešiem es novēlu saglabāt savu latviskumu un savas etniskās saknes, mūsu skaistās tradīcijas un mūsu kristīgās vērtības. Māciet saviem bērniem un mazbērniem latviešu valodu, nekaunaties būt latvieši arī ārzemēs, nebēdziet pāri ielai, kad dzirdat tautiešus runājam latviski, esiet draudzīgi, atbalstiet, nevis grauziet, viens otru kā Dieva bērni, dzīvojiet kristiešu cienīgu dzīvi saskaņā ar ticības un morāles likumiem, esiet godīgi un priekšzīmīgi darba rūķi, bet ne vergi svešā zemē, bet galvenais – dariet visu, lai jūs kādreiz atgrieztos savā mīļajā Dzimtenē, kuru Dievs mums ir devis kā skaistāko zemīti pasaulē pie siltās Baltijas jūras, zilo ezeru zemē, kur zied visskaistākie ziedi un dzied vienīgā tauta pasaulē: „Dievs, svētī Latviju!”

LKMI kapelāns –

priesteris Andris Solims

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size
 

Meklēt

Login

Vatikānas Radio
Svētais krēsls

Проверка сайта
Яндекс цитирования

 

CB Online

None